Manisa'da 65 Milyon TL'ye Satılık Arsa!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yunusemre İlçesi Uncubozköy Mahallesi'nde arsa vasıflı taşınmaz ihaleye çıkıyor. Arsanın satış bedeli 65 milyon TL olarak belirtiliyor.

Manisa'da 65 Milyon TL'ye Satılık Arsa!
Manisa'da 65 Milyon TL'ye Satılık Arsa! Yönetici
Bu içerik 33207 kez okundu.

Manisa Yunusemre İlçesi Uncubozköy Mahallesi'nde arsa vasıflı taşınmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından satışa sunuluyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediyesine ait, Yunusemre İlçesi Uncubozköy Mahallesi 3475 ada 1 parselde kayıtlı 41.222,83 m2 yüzölçümü bulunan arsa vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. Yapılacak olan satışta, taşınmazın tamamı 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 4- (r) hükmü gereğince vergi istisnası kapsamında kaldığından, oluşacak ihale bedeline Katma Değer Vergisi hesaplanmayacaktır.

Söz konusu arsa vasıflı taşınmaz idari şartnamesi hükümleri uyarınca satılacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

İhale Günü, Saati ve İhale Yeri     :  İhale 14 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 15.00'de Merkez Efendi Mah. 3819 Sok. No: 80/B Yunusemre/ MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Muhammen Satış Bedeli               :  65.000.000,00 TL. (Altmış Beş Milyon Türk Lirası)

Geçici Teminatı bedeli                  :     1.950.000,00 TL. (Bir Milyon Dokuz Yüz Elli Bin Lira)

İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler:

GERÇEK KİŞİLER;

a) Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (En geç ihale tarihinden önceki 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d) Noter tasdikli imza beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.)

e) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece birini getirmek (varsa),

f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur Belgesi, ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı ),

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi banka teminat mektubu (2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 27. maddesine belirtilen şartlara haiz limit içi ve süresiz geçici teminat mektubu)

TÜZEL KİŞİLER;

a) Tüzel Kişiliğin son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )

b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri, hisse durumlarını belirten ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi biri,

c) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece birini getirmek,

d) Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin yetkili olduğuna dair belge ve ihaleye iştirak eden yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur Belgesi, ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı ),

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi banka teminat mektubu (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 27. maddesine belirtilen şartlara haiz limit içi ve süresiz geçici teminat mektubu)

ORTAK GİRİŞİM;

Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermek.

Yabancı katılımlar olması halinde ihaleye girebilmeleri için yerli firmalarla ortak girişimde bulunması ve Türkiye’de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.

İhaleye ait satış şartnamesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 1.000,00 TL. karşılığında ihale dokümanlarını aynı adresten temin edebilir.

İsteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesinde belirtilen şartlara uygun hazırlamış oldukları belgeleri, ihale günü saat 12.00’ye kadar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce idareye ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank 0.69 konut kredisi nasıl hesaplanır?
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank 0.69 konut kredisi nasıl hesaplanır?
0,89 ve 0,99 Faizli Konut Kredisine Kimler Başvurabilir? 2022 3 Yeni Konut Paketi Nedir?
0,89 ve 0,99 Faizli Konut Kredisine Kimler Başvurabilir? 2022 3 Yeni Konut Paketi Nedir?